FORGOT YOUR DETAILS?

Συναντήσεις και Διαπραγματεύσεις

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά. 

Από τη Θεωρία στην Πράξη

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

 

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά.

Ο Ρόλος των Συναντήσεων

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά.

Η Γλώσσα των Συναντήσεων

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

 

 

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά.

Πολιτιστική Πολυμορφία στο χώρο Εργασίας

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

Η πολιτισμική πολυμορφία στο χώρο εργασίας (Cultural Diversity in the Workplace) παρέχει δύναμη. Προκαλεί επίσης τα άτομα να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο διαφορετικό περιβάλλον εργασίας τους.

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά.

Σεμινάριο Πολιτισμικής Νοημοσύνης

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

 

Το μάθημα βοηθά τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν την πολιτισμική νοημοσύνη συγκρίνοντας διαφορετικά συστήματα πολιτιστικής αξίας με τα δικά τους, που καθοδηγούν τη συμπεριφορά και διερευνούν τα στοιχεία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά. 

Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

Οι συµµετέχοντες θα αναπτύξουν µέσα από ασκήσεις, role plays, παραδείγµατα “one on one” και case stadies, τις απαραίτητες διαπραγµατικές δεξιότητες που χρειάζονται, ώστε να διαχειριστούν µε αυτοπεποίθηση και επιτυχία απλές και περίπλοκες διαπραγµατευτικές καταστάσεις, που απαιτεί η θέση τους.

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά. 

Coaching

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

 

 

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά. 

Εκπαιδεύοντας των Εισηγητή

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

Το σεµινάριο στοχεύει στην εκπαίδευση του Trainer µε έµφαση στις τεχνικές παρουσίασης, δεξιοτήτων πειθούς και αρµονικών σχέσεων.

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά. 

Αντιμετώπιση Κρίσεων

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

 

Όλοι µας, έχουµε βρεθεί σε παρουσιάσεις όπου ο οµιλητής δεν διέθετε την δυνατότητα να προσελκύσει το ενδιαφέρον µας. Το πρόγραµµα παρέχει στους συµµετέχοντες την δυνατότητα να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες που απαιτούνται σε περιπτώσεις οµιλιών και παρουσιάσεων σε µεγάλο ακροατήριο.

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά. 

Ψυχολογία στο χώρο Εργασίας

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

Το σεµινάριο θα βοηθήσει τα παραπάνω στελέχη να κατανοήσουν τον ρόλο της ψυχολογίας στο χώρο της εργασίας. Ο σκοπός είναι η εκµάθηση νέων τρόπων σκέψεων σχετικά µε τον ανθρώπινο παράγοντα στην εργασία. Με την απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων σχετικά µε τις ανάγκες, την ιδιοσυγκρασία και τα κίνητρα των εργαζοµένων, ο τελικός στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων µε σκοπό να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα κάθε δραστηριότητας της επιχείρησης.

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά. 

Ομαδικότητα σε περιόδους εργασιακής ανασφάλειας

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

 

Ο σκοπός του σεµιναρίου είναι η κατανόηση σε βάθος των κινήτρων που παρακινούν τους εργαζοµένους. Ειδικά σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης όπου το οικονοµικό κίνητρο (τύπου Bonus κλπ) δεν είναι συνήθως εφικτό, η παρακίνηση µέσω εργασιακών συµπεριφορών και πρακτικών έχει καταλυτική επίδραση στην αντιµετώπιση της εργασιακής ανασφάλειας και στην εξασφάλιση εργασιακών αποτελεσµάτων.

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά. 

Διαχείριση & Ικανοποίηση Πελατών

Εξυπηρέτηση Πελατών

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

Η άριστη εξυπηρέτηση πελατών, θα σας δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που χρειάζεστε για να πετύχει & να ξεχωρίσει η εταιρεία σας σε ένα σκληρό και όλο και πιο αβέβαιο επιχειρηµατικό κλίµα.

Στο σηµερινό πελατοκεντρικό επιχειρηµατικό περιβάλλον, «οι άνθρωποι δεξιότητες» είναι ζωτικής σηµασίας για την προσωπική και οργανωτική επιτυχία.

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά. 

Διαχείριση και Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξυπηρέτηση Πελατών

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

 

Η άριστη εξυπηρέτηση πελατών, θα σας δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που χρειάζεστε για να πετύχει & να ξεχωρίσει η εταιρεία σας σε ένα σκληρό και όλο και πιο αβέβαιο επιχειρηµατικό κλίµα.

Στο σηµερινό πελατοκεντρικό επιχειρηµατικό περιβάλλον, «οι άνθρωποι δεξιότητες» είναι ζωτικής σηµασίας για την προσωπική και οργανωτική επιτυχία.

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά. 

Παρουσίαση σε Διεθνές Ακροατήριο

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

Είτε παρουσιάζετε σε μια συγκεκριμένη εθνικότητα είτε εργάζεστε σε ένα ευρύ φάσμα πολιτισμών, τα προσεκτικά σχεδιασμένα προγράμματα δεξιοτήτων παρουσίασης σας βοηθούν να επιτύχετε την απαραίτητη πολιτιστική προοπτική, προσφέροντας πρακτικές συμβουλές και συμβουλές για την κατανόηση του διεθνούς ακροατηρίου σας, καθώς και προσφέροντας βοήθεια για την επίτευξη της εμπιστοσύνης με στόχο μια αποτελεσματική παρουσίαση.

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά. 

Διαχείριση τηλεφωνικής κλήσης

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

 

Το εκπαιδευτικό σεµινάριο περιλαµβάνει τις βασικές και αναγκαίες δεξιότητες για τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών σε Call Center.

Καλύπτει βασικές αρχές τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών και επικοινωνίας και βοηθάει τους συµµετέχοντες να αναπτύξουν επαγγελµατική προσέγγιση στην διαχείριση της τηλεφωνικής επικοινωνίας τους µε τους πελάτες.
Θα αναβαθµίσει καίριες τεχνικές επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένων της τεχνικής των ερωτήσεων, της ενεργητικής ακρόασης, του ελέγχου της τηλεφωνικής κλήσης και του ορθού χειρισµού παραπόνων.

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά. 

Παρουσίαση σε Διεθνές Ακροατήριο

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

Είτε παρουσιάζετε σε μια συγκεκριμένη εθνικότητα είτε εργάζεστε σε ένα ευρύ φάσμα πολιτισμών, τα προσεκτικά σχεδιασμένα προγράμματα δεξιοτήτων παρουσίασης σας βοηθούν να επιτύχετε την απαραίτητη πολιτιστική προοπτική, προσφέροντας πρακτικές συμβουλές και συμβουλές για την κατανόηση του διεθνούς ακροατηρίου σας, καθώς και προσφέροντας βοήθεια για την επίτευξη της εμπιστοσύνης με στόχο μια αποτελεσματική παρουσίαση.

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά. 

Τεχνικές Αποτελεσματικής Γραφής

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

 

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά.

Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

Το Σεµινάριο Οργάνωσης & Διαχείρισης Γραφείου έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τους ενδιαφερόµενους µε γνώσεις & δεξιότητες που σχετίζονται µε την αποτελεσµατική λειτουργία του σύγχρονου γραφείου των επιχειρήσεων και των συναφών οργανισµών.

Θα µάθετε για τις λειτουργίες, τις δοµές και τις πρακτικές που ισχύουν σε ένα σύγχρονο γραφείο επιχειρήσεων.

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά.

Social Media Marketing

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

 

Το πιο ολοκληρωµένο σεµινάριο γύρω από τα social media, σας παρέχει στρατηγικές και πρακτικές γνώσεις σε 8 διαφορετικά κοινωνικά δίκτυα. Στο κάθε ένα αναλύουµε τις στρατηγικές δυνατότητες αλλά και τις πρακτικές επιλογές που πρέπει να κάνουµε για να έχουµε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη απήχηση (reach) στο µικρότερο δυνατό κόστος. Μετά το τέλος του σεµιναρίου γνωρίζετε µε ακρίβεια τα χαρακτηριστικά και τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσετε σε καθένα από αυτά καθώς η εκπαίδευση γίνεται βήµα βήµα.

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά.

Στρατηγικό Marketing

MO: 10AM - 11AMWE: 10AM - 12AM

Σκοπός αυτού του σεµιναρίου είναι να ιεραρχήσει τα βήµατα στρατηγικής σκέψης και υλοποίησης τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν κατά την κατάρτιση ενός στρατηγικού Σχεδίου Marketing σε µία επιχείρηση.

Για την επίτευξη του συγκεκριµένου σκοπού συγκεντρώνονται εφαρµοσµένα επιχειρησιακά µοντέλα και τεχνικές, παρατίθενται παραδείγµατα (case studies) από την Ελληνική & ξένη αγορά και χορηγούνται σε ηλεκτρονική µορφή άµεσα εφαρµόσιµα εργαλεία.

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά.

ΑΡΧΗ